thong-bao-ket-luan-hop-giao-ban-co-quan

Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Thông báo kết luận họp giao ban cơ quan

Article

Ngày 13/11 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Công tác kế hoạch, tổng hợp: Nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan đến việc kêu gọi, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng CSHT tại các KCN, CCN và các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP, ngày 21/2/2017 của Chính phủ (Phòng KHTH chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp).

2. Công tác văn phòng: Tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 19/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Tham mưu chuyển đổi công chức sang viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp; Công tác tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2017; Áp dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị nội dung công tác đánh giá, phân loại CCVC và công tác bình xét thi đua, khen thưởng 2017. (Văn phòng chủ trì thực hiện).

Khẩn trương rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai phù hợp với quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật đất đai (Văn phòng chủ trì, phòng TNMT phối hợp).

3. Công tác quản lý doang nghiệp: Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2021; Chuẩn bị nội dung làm việc với Công an huyện Đăk Hà về Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại cụm công nghiệp Đăk La; Rà soát, xây dựng hệ thống mẫu biểu theo dõi và cập nhật thông tin các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN thuộc quyền quản lý (Phòng Quản lý doanh nghiệp chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp. Thời gian thực hiện xong trước ngày 25/11/2017).

4. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai: Lập thủ tục cho thuê đất của Công ty TNHH TM và Vận tải ô tô Quốc Huy với diện tích 5.628m2 (Năm nghìn sáu trăm hai mươi tám mét vuông) tại một phần diện tích lô quy hoạch TM30, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y để sử dụng vào mục đích xây dựng kinh doanh Thương mại – Dịch vụ theo Văn bản số 302/BQLKKT-QHXD ngày 05/7/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (Phòng TNMT tham mưu thực hiện).

Tiếp tục rà soát các dự án xin thuê đất chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích tại KKT, KCN, CCN; Báo cáo số liệu thống kê sơ bộ ngành xây dựng năm 2017 (Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng chủ trì phối hợp với phòng TNMT, Cty ĐTPTHT và các đơn vị liên quan thực hiện).

* Lưu ý: Kể từ nay, khi tham mưu Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân tại KKT, KCN, CCN cần nêu  rõ về công tác đền bù GPMB đối với địa điểm giới thiệu.

5. Công tác quản lý đầu tư: Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục về đầu tư đối với Dự án Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ Y để triển khai thực hiện. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất nguồn vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào -Campuchia (Ban Quản lý dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì thực hiện).

6. Hoạt động tại cửa khẩu: Phối hợp với các ngành tiếp tục triển khai công tác thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cửa khẩu đối với các cửa khẩu, lối mở tại Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định; Chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban giữa hai cặp cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa. Thống nhất chủ trương mua cột cờ, cờ để bàn tại Hội trường BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Văn phòng BQL cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện).

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop