ban-hanh-quy-che-theo-doi-don-doc-kiem-tra-viec-thuc-hien-cac-nhiem-vu-do-ubnd-tinh-chu-tich-ubnd-tinh-giao

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

 Theo đó, tất cả nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, tuân thủ Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bảo đảm tính chủ động, có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, quản lý, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của phòng, đơn vị và của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

 Gắn kết với chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý văn bản, hồ sơ công việc chỉ đạo, điều hành của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; thực hiện liên thông hồ sơ theo hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử của Văn phòng UBND tỉnh.

VP

Top page Desktop