ban-hanh-ke-hoach-ung-dung-cntt-2019

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT 2019

Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT 2019

Article

Nhằm thực hiện các mục tiêu Kế hoạch 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 tập trung vào các nội sung sau:

- Sử dụng Văn phòng điện tử eOffice để gửi, nhận văn bản trong quá trình hoạt động của BQL. 100% văn bản đi được gửi qua hộp thư công vụ. Phát huy tối đa hiệu quả của hộp thư điện tử công vụ. Thư điện tử cá nhân được sử dụng thường xuyên, sử dụng thư điện tử để gửi nhận văn bản khi cần. Hạn chế tối thiểu việc in ấn bằng giấy tờ góp phần tiết kiệm kinh phí cho cơ quan, đơn vị. Phát huy tối đa hiệu quả của phần mềm quản lý kế toán nhằm quản lý tài chính một cách chặc chẽ.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định mới trong việc đăng tải bộ thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử của cơ quan. Xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong việc trao đổi thông tin giữa BQL với các tổ chức, cá nhân có liên quan cũng như đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Từng bước nâng cấp việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên mức độ 3, 4. Duyệt chi hỗ trợ nhuận bút, thù lao, biên tập tin, bài cho trang thông tin điện tử của cơ quan.

- Tiếp tục ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa. Ngoài trang thông tin điện tử và hộp thư điện tử của cơ quan, cán bộ phụ trách bộ phận một cửa cần bổ sung địa chỉ thư điện tử của cá nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Tập trung ứng dụng CNTT gắn liền với công tác cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian, chi phí thực hiện và số lượng thủ tục hành chính.

Xem Kế hoạch tại đây!

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop