thong-bao-hop-ket-luan-giao-ban-co-quan

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Thông báo họp kết luận giao ban cơ quan

Article

Ngày 25/12/2017 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đồng chí Phạm Thanh Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc. Sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban đã kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như sau:

1. Công tác kế hoạch, tổng hợp: Báo cáo tình hình thực hiện phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; Tham mưu Quyết định phân bổ, giao dự toán ngân sách 2018 cho các đơn vị theo quy định (Phòng KHTH chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp).

2. Công tác văn phòng: Xây dựng kế hoạch sắp xếp lại, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh và BQL dự án khu vực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y); Hoàn chỉnh báo cáo công tác đánh giá, phân loại CC, VC (kể cả cán bộ, công chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý và UBND tỉnh quản lý) theo quy định; Chuẩn bị hồ sơ họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 2018; Kế hoạch niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của CC, VC tại trụ sở cơ quan, đơn vị (Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thực hiện).

Phân công đồng chí Đặng Ngọc Thuận – Phó Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại trụ sở cơ quan (khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

3. Công tác quản lý doang nghiệp: Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ được ủy quyền về quản lý nhà nước đối với lao động trong KKT, KCN, CCN; Báo cáo định kỳ tình hình lao động, tiền lương, thu nhập, nhà ở của người lao động trong KCN, KKT; tiếp tục rà soát, xây dựng hệ thống mẫu biểu theo dõi và cập nhật thông tin các doanh nghiệp trong KKT, KCN, CCN thuộc quyền quản lý (Phòng Quản lý doanh nghiệp chủ trì, các phòng, đơn vị phối hợp).

4. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai:

- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan về đất đai, GPMB, quy hoạch … tại KCN Sao Mai để làm việc với UBND thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan; Khởi kiện đối với các doanh nghiệp thuê đất nhưng chậm trả tiền thuê đất tại KCN Hòa Bình theo quy định (Công ty ĐTPTHT Khu kinh tế tỉnh chủ trì).

- Cử các ông (bà) có tên sau tham gia Tổ triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Sao Mai, gồm: Ông Huỳnh Công Ân - Phó Trưởng phòng Quản lý QHXD; Ông Hồ Tấn Cường, Phạm Văn Hải - Chuyên viên phòng Quản lý TNMT; Bà Huỳnh Thị Tuyết – Trưởng Văn phòng đại diện Công ty ĐTPTHTKKT tại KCN Hòa Bình; Ông Lê Văn Tuấn – Nhân viên Công ty ĐTPTHT (giao đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban chỉ đạo).

- Đề xuất thanh tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng đất tại KCN Hòa Bình và một số lô đất tại KKT cửa khẩu quốc tế  Bờ Y trong năm 2018; Hướng dẫn, trả lời đơn kiến nghị của bà Phùng Thị Bình theo quy định (Phòng TNMT, QHXD thực hiện).

- Đôn đốc Công ty CP Dương Minh Châu sớm có văn bản trả lời chính thức cho người dân về dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

5. Công tác quản lý đầu tư: Giám sát, đẩy nhanh tiến độ Dự án Xây dựng mái che và sửa chữa một số hạng mục Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (lưu ý phải đảm bảo về an toàn lao động, giao thông, vệ sinh môi trường trong qúa trình thi công); Hoàn chỉnh về thủ tục đầu tư đối với dự án Quốc môn cửa khẩu quốc tế Bờ theo quy định; Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục triển khai dự án khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1) (Ban Quản lý dự án khu vực KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y thực hiện, đồng chí Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng ban chỉ đạo).

7. Các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao để chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tại Thông báo này và Thông báo 47/TB-BQLKKT ngày 15/11/2017 của BQL Khu kinh tế tỉnh.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop