ban-quan-ly-khu-kinh-te-09-noi-dung-trong-tam-nham-cai-thien-va-nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh

Ban quản lý Khu kinh tế: 09 nội dung trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Ban quản lý Khu kinh tế: 09 nội dung trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Article

Ngày 26/6, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 45/KH-BQLKKT triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào 09 nội dung trọng tâm sau:

1. Nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, trước hết là lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Đơn vị, công chức nào để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm mất giời gian và chi phí cho doanh nghiệp và người dân thì trưởng các đơn vị, công chức đó chịu trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo BQL KKT.

2. Phổ biến rộng rãi địa chỉ tiếp nhận của BQL KKT tỉnh (đường dây nóng, địa chỉ tiếp nhận) các ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với những công chức có hành vi nhũng nhiễu nhằm giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

3. Khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến từng chỉ số thành phần đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công thực hiện tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019.

4. Kiểm tra, rà soát và đơn giản hóa, rút ngắn các quy trình, thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp gồm: Giao đất, cho thuê đất, giới thiệu địa điểm, xây dựng, môi trường; điều kiện kinh doanh; đầu tư; việc triển khai một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính... để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất.

5. Tiến hành rà soát, công khai quỹ đất sạch trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y, các KCN, CCN Đak La.

6. Nghiên cứu đề xuất, chuẩn bị danh mục dự án kêu gọi đầu tư, làm cơ sở để cung cấp thông tin, xúc tiến kêu gọi đầu tư vào KKT, các KCN, CCN.

7. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án; tạo quỹ đất sạch trong KKT, các KCN, CCN để giới thiệu cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nâng cao tỷ lệ lấp đầy.

8. Thống kê, nắm rõ nguồn lực, nhất là đất đai và tài nguyên để giới thiệu, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm đến đầu tư.

9.  Rà soát lại tất cả các dự án chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân tháo gỡ hoặc đề xuất thu hồi dự án chuyển cho các nhà đầu tư khác.

Xem Kế hoạch tại đây!

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop