chu-dong-tich-cuc-khan-truong-trien-khai-thuc-hien-cac-nhiem-vu

Chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ

Chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ

Article

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có Văn bản số 4099/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 11/2023.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản triển khai của Uỷ ban nhân dân tỉnh; tập trung xử lý, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; chuẩn bị và thực hiện tốt việc tổng kết công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Thực hiện các giải pháp hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư. Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chú trọng công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ.

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 24 tháng 11 năm 2023, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 1318/BQLKKT-KTTH yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc cần chủ động, tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc như sau:

- Văn phòng Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các Phòng, đơn vị chuẩn bị và thực hiện tốt công tác tổng kết công tác năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

- Phòng Quản lý Đầu tư thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào KKT, KCN.

- Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tại cửa khẩu tăng cường các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu; kiến quyết xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

- Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng Khu kinh tế thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, rà soát, có các giải pháp khắc phục và điểm hư hỏng, sạt lở trên các công trình, dự án trên địa bàn KKT, KCN (nếu có).

 - Giao phòng Kế hoạch Tổng hợp theo dõi các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản này, tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng Ban Quản lý)

Top page Desktop