chuyen-cum-cong-nghiep-dak-la-ve-huyen-dak-ha-quan-ly

Chuyển Cụm công nghiệp Đăk La về huyện Đăk Hà quản lý

Chuyển Cụm công nghiệp Đăk La về huyện Đăk Hà quản lý

Article

Ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND chuyển Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà (đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà) làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà (Chủ đầu tư) tiếp nhận bàn giao để quản lý Cụm công nghiệp Đăk La và tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chịu trách nhiệm:

- Quản lý nhà nước Cụm Công nghiệp Đăk La theo quy định của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu Kinh tế tỉnh tiếp nhận hồ sơ bàn giao, nhận nguyên trạng ngoài thực địa (ranh giới, quy mô diện tích, đất đai, cơ sở hạ tầng…) từ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để tiếp tục quản lý, triển khai đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả diện tích đất và lợi thế của Cụm Công nghiệp Đăk La.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà tiến hành bàn giao hồ sơ liên quan và bàn giao nguyên trạng ngoài thực địa (ranh giới, quy mô diện tích, đất đai, cơ sở hạ tầng…) của Cụm công nghiệp Đăk La cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tiếp tục quản lý theo quy định hiện hành (hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2021) và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vướng mắc (nếu có).

- Khẩn trương hoàn thành công tác đầu tư các hạng mục, dự án đang đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La; lập thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành các hạng mục hoặc dự án đầu tư tại Cụm công nghiệp Đăk La để chuyển tài sản cho Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Đăk La quản lý theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và hướng dẫn tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Phòng KHTH

Top page Desktop