cong-bo-danh-sach-cac-truong-hop-thue-lai-dat-khong-dua-dat-vao-su-dung-cham-dua-dat-vao-su-dung-so-voi-tien-do-da-giao-ket-trong-hop-dong-thue-lai-dat

Công bố danh sách các trường hợp thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất

Công bố danh sách các trường hợp thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê lại đất

Article

Căn cứ khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành của Luật Đất đai.

Ngày 07/5/2019, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 281/BQLKKT-XDTNMTcông bố Danh sách các Công ty thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ vi phạm Luật đất đai tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum quản lý gồm:

- Công ty TNHH Công Danh.

- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân

 Ban quản lý Khu kinh tế giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm thông báo và đôn đốc các doanh nghiệp thuê lại đất có giải pháp sớm đưa đất vào sử dụng có hiệu quả.

        Xem Bảng công bố tại đây!

        Danh sách chi tiết các doanh nghiệp vi phạm tại đây!

BBT

Top page Desktop