cong-bo-quyet-dinh-thanh-tra-viec-chap-hanh-quy-dinh-phap-luat-ve-linh-vuc-dat-dai-cua-cac-to-chuc-duoc-thue-dat-tai-cac-khu-cong-nghiep

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các Khu Công nghiệp

Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các Khu Công nghiệp

Article

Chiều ngày 24/9, tại Ban quản lý Khu kinh tế Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tiến hành Công bố Quyết định thanh tra Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với 34 dự án.

Đoàn Đoàn thanh tra liên ngành gồm 12 thành viên do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra: Từ thời điểm được thuê đất đến thời điểm thanh tra.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày làm việc thực tế (không tính ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Huỳnh Quốc Trung – Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, Phó Trưởng Đoàn thanh tra đọc toàn văn Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trường đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thống nhất lịch thanh tra tại các đơn vị.

Các đơn vị được thuê đất tại các Khu công nghiệp thống nhất với với Quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phục vụ Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch đã đề ra.​

BBT

Top page Desktop