dang-vien-cong-chuc-vien-chuc-lao-dong-co-quan-tham-du-hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-41-nqtw

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW

Đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 41-NQ/TW

Article

Sáng 10 tháng 5 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nối điểm cầu, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có 103 đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan tham dự Hội nghị tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Trong thời gian 01 buổi, đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan sẽ được nghe các báo cáo viên tại điểm cầu Trung ương quán triệt các nội dung chuyên đề gồm: Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW (do đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo); Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện ghị quyết số 41-NQ/TW (do đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo); Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (do đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo).

Hội nghị giúp đảng viên, công chức, viên chức, lao động cơ quan nắm vững những quan điểm, mục tiêu và nội dung Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị; vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội, sứ mệnh và khuyến khích, vận động đội ngũ doanh nhân xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

Sau Hội nghị quán triệt, trên cơ sở Kế hoạch số 541-KH/ĐU ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 40/KH-BQLKKT ngày 08 tháng 03 năm 2024 của cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị; các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Ban triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề ra. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật nhằm thiết thực hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn KKT, KCN nói riêng và trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop