hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2021-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2022

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Article

Sáng ngày 14/01, tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Khối thi đua các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế - kỹ thuật  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tham dự hội nghị có các thành viên Khối thi đua các cơ quan tham mưu QLNN về kinh tế kỹ thuật, gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quỹ Bảo vệ phát triển rừng.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội với sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ đầu năm Khối thi đua đã tổ chức phát động phong trào thi đua và hướng dẫn các đơn vị thành viên trong Khối xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời triển khai thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, giao ước thi đua năm 2021.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 do UBND tỉnh phát động, các thành viên của Khối đã triển khai tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả cao. Quan đánh giá, các đơn vị trong Khối thi đua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Xây dựng các tổ chức Ðảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Các đơn vị thành viên trong Khối tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch chung của Khối thi đua đề ra từ đầu năm. Các phong trào thi đua của từng đơn vị diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 01 đơn vị là: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Bằng khen của UBND tỉnh cho 03 đơn vị là: Sở Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng, Sở Công Thương. Đồng thời thống nhất giới thiệu Ban Quản lý khai thác các công trình Thủy lợi làm Trưởng Khối và Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó khối thi đua năm 2022

Hội nghị cũng thông qua một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan hàng năm.

2. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  thường xuyên giáo dục, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện tốt Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “những điều đảng viên không được làm”; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

3. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, kỷ cương, nỗ lực bức phá, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng phương châm hành động phù hợp với cơ quan, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên trong toàn cơ quan, phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

4. Nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời. Tăng cường đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ người lao động phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác khen thưởng, quản lý hồ sơ khen thưởng,

5. Tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị.

Ban biên tập trang thông tin điện tử

Top page Desktop