huong-dan-pho-bien-giao-duc-phap-luat-quy-iv-nam-2020

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2020

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2020

Article

Ngày 06/10/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum banh hành văn bản số 747/BQLKKT-VP về việc hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật Quý IV năm 2020.

I. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN:

1. Nội dung, đối tượng phổ biến:

Trong quý IV/2020, tập trung phổ biến đến tất cả các đối tượng các văn bản pháp luật mới ban hành, đồng thời kết hợp phổ biến các văn bản pháp luật trước đây đang còn hiệu lực. Tùy theo đối tượng để phổ biến sâu hơn những luật có liên quan trực tiếp, cụ thể:

1.1. Đối với toàn thể CBCC, VC, NLĐ cơ quan:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các Luật, Pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua trong năm 2019, 2020 như: Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đầu tư công; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các quy định khác như: Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức...; các văn bản của địa phương đã ban hành như: Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 06/8/2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 2506/KH-UBND ngày 14/7/2020 về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3046/KH-UBND ngày 18/8/2020 về phát triển Thương mại điện tử tỉnh giai đoạn 2021-2025; Công văn số 3500/UBND-KGVX ngày 17/9/2020 về việc thực hiện nghiêm chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3492/UBND-NC ngày 16/9/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; Công văn số 3452/UBND-KGVX ngày 13/9/2020 về việc tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 3417/UBND-NNTN ngày 10/9/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2020; Công văn số 3303/UBND-NNTN ngày 03/9/2020 về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh; Công văn số 3002/UBND-NC ngày 14/8/2020 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

- Tiếp tục phổ biến các quy định của Trung ương, của tỉnh, hướng dẫn của các cấp, ngành chức năng về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các quy định pháp luật chuyên ngành gắn với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, nhất là quy trình, thủ tục, quy tắc khi thực thi công vụ; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế tiếp công dân; các quy định về dân sự, hành chính, đất đai, xây dựng, lao động, đầu tư, an toàn giao thông, quy chế dân chủ cơ sở; các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội và các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo Luật, Pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2020, 2021.

- Phổ biến các văn bản quan trọng khác do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương, địa phương ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội ở địa phương; các văn bản liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư, xây dựng, phát triển Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh[1]. Đồng thời đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật đã được phổ biến, tuyên truyền nhưng chưa được phổ biến sâu rộng.

1.2. Đối với đối tượng là ĐVTN cơ quan: Tiếp tục tập trung phổ biến pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật thanh niên; Luật giao thông đường bộ; Luật bảo vệ môi trường; Luật an ninh mạng; Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1950/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Kế hoạch số 1181/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2018-2020; các văn bản về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1633/UBND-HTKT của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh...

1.3. Đối với đối tượng là đoàn viên Công đoàn cơ quan: Tập trung phổ biến Bộ luật lao động; Luật công đoàn; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản liên quan đến việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn; các quy định về tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh...

1.4. Đối với cán bộ, công chức, người lao động và chiến sĩ các ngành công tác tại cửa khẩu: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng công tác cửa khẩu (như Hải quan, Biên phòng, Y tế, Kiểm dịch...) tập trung phổ biến các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính, kinh tế, xã hội liên quan đến vị trí công tác như: Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật an ninh quốc gia; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế khu vực biên giới đất liền; Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; các quy định về hoạt động thương mại biên giới, kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với quốc phòng; chỉ đạo của tỉnh, BCĐ 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống mua bán, sử dụng pháo nổ và công tác phòng chống dịch bệnh qua cửa khẩu; Công văn số 3571/UBND-NC ngày 22/9/2020 về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh...

(*) Tùy theo đối tượng và và phạm vi điều chỉnh của các văn bản luật để lựa chọn nội dung phổ biến, tuyên truyền cho phù hợp.

2. Hình thức phổ biến:

- Thông qua Hội nghị trực tiếp cơ quan, các buổi sinh hoạt đoàn thể để phổ biến trực tiếp các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật.

- Tổ chức các buổi phổ biến, giáo dục về pháp luật; niêm yết các văn bản pháp luật tại Trụ sở cơ quan, nơi làm việc của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Đăng tải các nội dung trên Trang TTĐT (website) cơ quan.

- Tham gia, phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do các cấp, ngành tổ chức.

- Lồng ghép các hoạt động VHVN-TDTT để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các Phòng, đơn vị trực thuộc:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ; đưa công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của cơ quan.

- Hướng dẫn, phổ biến các nội dung theo yêu cầu tại Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đồng thời đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong mọi hoạt động.

2. Văn phòng BQLKKT tỉnh:

- Hướng dẫn các Phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch đề ra.

- Thực hiện việc niêm yết công khai tại Trụ sở cơ quan các VBQPPL, văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành theo quy định về Quy chế dân chủ cơ sở.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này tại BQLKKT tỉnh, tham mưu lãnh đạo Ban báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

3. Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y: Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác phổ biến các VBQPPL có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm qua biên giới, gian lận thương mại; tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các VBQPPL, thủ tục hành chính có liên quan đến công tác XNC, XNK tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; các văn bản quy định, hướng dẫn của các ngành, các cấp về phòng chống dịch bệnh qua cửa khẩu (COVID-19).

4. Ban Biên tập Trang TTĐT (website) của BQLKKT tỉnh: Chuyển tải đầy đủ các VBQPPL có liên quan, nhất là các văn bản mới ban hành lên Trang thông tin điện tử cơ quan để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân biết, cập nhật, tìm hiểu, tra cứu.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2020, đề nghị các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan phối hợp triển khai thực hiện./.  

BBT trang thông tin điện tử 

 

 

[1] Thông báo số 1422-TB/TU ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy Kon Tum về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn bản số 3719/UBND-HTKT, ngày 01/1-/2020 của UBND tỉnh về triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Văn bản số 3769/UBND-KTTH, ngày 06/10/2020 về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1846-KL/TU, ngày 25/8/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV…

Top page Desktop