ke-hoach-thuc-hien-thoa-thuan-paris-ve-bien-doi-khi-hau

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Article

Nhằm tăng cường trách nhiệm của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc BQL Khu kinh tế; các cơ sở SXKD trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La trong việc thực hiện tốt công tác quản lý và BVMT, giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính ra môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 2492/KH-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La.

Xem Kế hoạch tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop