sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-thong-tu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Article

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

Theo đó, Thông tư được sửa đổi bổ sung và có một số điểm mới cần chú ý sau:

1. Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Quy định về hồ sơ địa chính.

3. Quy định về bản đồ địa chính.

4. Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ:

Các điểm cần lưu ý:

- Lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đối với đất bãi bồi ven sông, đất bãi bồi ven biển, đất có mặt nước ven biển.

- Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

6. Quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất.

7.  Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp.

8. Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

9. Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

(Kèm theo nội dung file Thông tư 09/2021/TT-BTNMT)

                                                 Hồ Tấn Cường – Phòng QLXDTNMT

Top page Desktop