ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-bo-chi-so-chi-dao-dieu-hanh-va-danh-gia-chat-luong-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Article

Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2215/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp gồm 05 nhóm chỉ số: (1) Nhóm chỉ số Công khai, minh bạch; (2) Nhóm chỉ số Tiến độ, kết quả giải quyết; (3) Nhóm chỉ số Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (4) Nhóm chỉ số Số hóa hồ sơ; (5) Nhóm chỉ số Mức độ hài lòng. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/8/2022.

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành; Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được giao và nội dung, yêu cầu tại Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Cập nhật đầy đủ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đúng theo trạng thái và thời gian thực giải quyết hồ sơ; cập nhật chính xác tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ lên Hệ thống báo cáo quốc gia theo kỳ báo cáo.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả của các đơn vị, địa phương đối với Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nhiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Căn cứ kết quả đánh giá chấm điểm được Văn phòng Chính phủ công khai trên Bản đồ thực thi thể chế và yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành trên địa bàn tỉnh, tiến hành xây dựng giải pháp tổ chức, thực hiện đối với từng chỉ tiêu thành phần trong Bộ chỉ số để đạt hiệu quả.

Viễn thông Kon Tum thực hiện đồng bộ đầy đủ thông tin, dữ liệu, trạng thái hồ sơ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia làm nguồn dữ liệu để phân tích Bộ chỉ số.

BBT

Top page Desktop