moi-truong-trien-khai-cong-tac-phong-ngua-ung-pho-va-khac-phuc-vu-viec-su-co-moi-truong

MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường

MÔI TRƯỜNG: Triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường

Article

Ngày 18/10, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Văn bản số 476/BQLKKT-TNMT về đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ra sự cố môi trường tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, KCN Hòa Bình và CCN Đăk La triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục vụ việc, sự cố môi trường.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các nội dung sau:

1. Lập phương án bảo vệ môi trường, trong đó có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đối với cơ sở sản xuất đang hoạt động đối với các hạng mục công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo quy định.

Đối với Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT, lập phương án bảo vệ môi trường trong đó có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường tại 02 địa điểm là KCN Hòa Bình và Cụm công nghiệp Đăk La.

2. Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở, lập kế hoạch và thực hiện việc xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ và ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại Điểm b, c Khoản 2 Điều 108 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 để đảm bảo sẵn sàng, ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có sự cố môi trường xảy ra.

3. Xây dựng và đảm bảo năng lực để thực hiện và phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường.

4. Khi xảy ra sự cố môi trường phải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các tổ chức liên quan theo nội dung nêu trong kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; báo động và huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị để ứng phó theo mức độ sự cố môi trường; thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; Phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xem văn bản tại đây!

Phòng TNMT

Top page Desktop