nang-xep-hang-chi-so-chi-phi-tuan-thu-phap-luat-tren-dia-ban-tinh

Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh

Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh

Article

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1133/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp; quan tâm, chú trọng đến việc rà soát, đề nghị bãi bỏ các quy định tạo ra chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường và chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chặt chẽ việc tham mưu ban hành các văn bản QPPL có quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần quán triệt và tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra trong các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thường xuyên rà soát và kịp thời thực hiện việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, đơn giản hóa; các nội dung đã sửa đổi, bổ sung và các quy định mới về lĩnh vực kinh doanh dễ làm phát sinh chi phí không chính thức trong tuân thủ pháp luật; thiết lập các hình thức đa dạng, linh hoạt trong tiếp nhận kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp về thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật, bảo đảm thuận lợi, dễ dàng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, kịp thời ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền.

Chủ động tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh để có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về những điểm mới trong các quy định pháp luật về các điều kiện đầu tư kinh doanh, cách thức, phương thức, kỹ năng thực thi các quy định; rà soát, đánh giá toàn bộ các quy định về lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, đề xuất phương án giảm phí, lệ phí phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ ở cấp cơ sở; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.../.

BBT

 

Từ khóa:

Top page Desktop