noi-quy-to-ho-tro-dau-tu

NỘI QUY TỔ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

NỘI QUY TỔ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Article

NỘI QUY

Hoạt động của Tổ Hỗ trợ đầu tư

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-BQLKKT, ngày 01/8/2017 của Trưởng ban BQLKKT tỉnh về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ đầu tư vào KKT, KCN, CCN; Điều 2, Quyết định số 173/QĐ-BQLKKT ngày 10/9/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc thành lập tổ hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp. Tổ Hỗ trợ đầu tư xây dựng quy chế hoạt động như sau:

 

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Sự cần thiết xây dựng nội quy

 Tổ Hỗ trợ đầu tư của BQLKKT tỉnh (viết tắc là Tổ HTĐT) được Trưởng ban BQLKKT tỉnh quyết định thành lập tại Quyết định số 173/QĐ-BQLKKT ngày 10/9/2015; kiện toàn tại Quyết định số 66/QĐ-BQLKKT, ngày 01/8/2017, gồm 06 thành viên, do Chánh Văn phòng BQLKKT tỉnh làm Tổ trưởng.

Nhằm triển khai thực hiện tốt các quyết định của Trưởng ban BQLKKT tỉnh về việc thành lập, kiện toàn Tổ HTĐT, việc cụ thể hóa các nhiệm vụ của Tổ HTĐT thành nội quy hoạt động là cần thiết.

Điều 2. Vị trí, chức năng

Tổ HTĐT hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và phụ thuộc, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; có chức năng tư vấn, phổ biến, hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính theo đúng quy trình, quy định về đầu tư trong KKT, KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Chương 2

NHIỆM VỤ

 

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Hỗ trợ đầu tư

 Nhiệm vụ của Tổ HTĐT thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 173/QĐ-BQLKKT ngày 10/9/2015 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Tư vấn xác định vị trí lô đất trên bản đồ quy hoạch dự kiến xin đầu tư. Phối hợp với nhà đầu tư tiến hành khảo sát thực địa, xác định ranh giới và hiện trạng khu đất, tư vấn các thông tin về QHXD để nhà đầu tư xem xét, quyết định.

2. Tiếp nhận hồ sơ xin chủ trương đầu tư nộp tại Sở KHĐT (đối với trường hợp dự án phải xin chủ trương đầu tư).

3. Hướng dẫn lập thủ tục xin giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về QHXD.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ lập hồ sơ xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Hỗ trợ, tiếp nhận hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh.

6. Tư vấn lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế (đối với trường hợp Chủ đầu tư không tìm được đơn vị tư vấn, cần hỗ trợ); Góp ý sơ bộ hồ sơ thiết kế dự án trước khi trình.

7. Phối hợp, tiếp nhận Hồ sơ xin thẩm định thiết kế (đối với trường hợp phải thẩm định) nộp thay Chủ đầu tư tại Sở Xây dựng tỉnh theo quy chế phối hợp hoặc Chủ đầu tư tự nộp.

8. Phối hợp, hỗ trợ lập Hồ sơ xin thẩm duyệt PCCC (đối với trường hợp phải thẩm định) nộp tại Phòng Cảnh sát PCCC TP. Kon Tum.

9. Hướng dẫn, hỗ trợ lập thủ tục Đăng ký kế hoạch BVMT.

10. Hướng dẫn, hỗ trợ lập thủ tục thuê đất, giao đất trong khu kinh tế và Khu - Cụm công nghiệp.

11. Tư vấn, phối hợp phòng chuyên môn lập thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế và Khu - Cụm công nghiệp.

12. Phối hợp phòng chuyên môn, hỗ trợ lập thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất trong khu kinh tế và Khu - Cụm công nghiệp.

13. Hướng dẫn, hỗ trợ lập Hồ sơ xin cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng (đối với công trình phải có GPXD) trong Khu kinh tế.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế giao.

Điều 4. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ Hỗ trợ đầu tư

1. Tổ trưởng Tổ Hỗ trợ đầu tư:

a)  Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động của Tổ HTĐT hàng tuần, hàng tháng; quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của các thành viên trong Tổ theo quy định tại Nội quy này, theo kế hoạch, lịch trực đã đề ra và nhiệm vụ đã được phân công;

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ theo lịch trực hàng tuần; trường hợp phát sinh nhiệm vụ đột xuất thì có thể phân công nhiệm vụ qua hình thức thông tin khác;

c) Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo BQLKKT tỉnh giao;

d) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo BQLKKT tỉnh về kết quả hoạt động của Tổ HTĐT; báo cáo hàng tuần kết quả hoạt động của Tổ HTĐT trước Lãnh đạo BQLKKT tỉnh tại cuộc họp giao ban cơ quan hàng tuần; báo cáo đột xuất khi cần thiết.

2. Nhiệm vụ của các thành viên khác của Tổ Hỗ trợ đầu tư:

a) Cập nhật đầy đủ, nắm chắc, thuộc lòng các quy định hiện hành có liên quan đến nội dung hỗ trợ đầu để phổ biến, hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ nhà đầu tư những vấn đề cần thiết trong quá trình tìm hiểu thông tin đầu tư cho đến khi hoàn thiện tất cả các thủ tục hành chính theo đúng quy trình đầu tư trong KKT, KCN, CCN. Cụ thể như:

(Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, ưu đãi đầu tư trong KKT, KCN, CCN; cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, miễn, giảm tiền thuê đất trong KKT, KCN, CCN; giới thiệu về quỹ đất trong KKT, KCN, CCN theo bản đồ do Phòng TNMT cung cấp; quy trình thực hiện các thủ tục đầu tư trong KKT, KCN, CCN; quy trình giao đất cho thuê đất trong KKT, KCN, CCN; vấn đề ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trong KKT, KCN, CCN; Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh; vấn đề tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuận lợi qua đường bưu chính 45 TT, trực tuyến 01 TT);

b) Tích cực phối hợp với các phòng, đơn vị trong BQLKKT tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp cho nhà đầu tư giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác lập, công chứng hợp đồng chuyển nhượng 01 phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; cấp Giấy chứng nhận QSD đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thực hiện ký quỹ, hoàn trả ký quỹ; trích đo, trích lục bản đồ địa chính; thẩm định thiết kế công trình xây dựng...;

c) Biên soạn, tổng hợp, hệ thống hóa các quy định có liên quan đến nội dung hỗ trợ đầu tư thành bài viết về chuyên đề hỗ trợ đầu tư, trình Lãnh đạo BQLKKT tỉnh phê duyệt và phối hợp với Tổ Biên tập Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh đăng tải lên Trang thông tin điện tử của BQLKKT tỉnh.

Chương 3

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Tổ Hỗ trợ đầu tư

1. Quyền lợi:

a) Được tác nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư;

b) Được các phòng, đơn vị liên quan trong BQLKKT tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin cần thiết có liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư;

c) Được trang bị văn phòng phẩm thiết yếu phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư;

d) Kết quả nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ HTĐT được coi là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức hàng năm.

2. Nghĩa vụ:

a) Chấp hành nghiêm túc nội quy này, lịch phân công trực và nhiệm vụ được giao hỗ trợ đầu tư;

b) Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các quy định có liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư;

c) Có thái độ ứng xử đúng mực, lễ phép, chu đáo với nhà đầu tư. Cấm sách nhiễu, vòi vĩnh hoặc chủ động đề xuất nhà đầu tư trích thù lao, hoa hồng. Các trường hợp sai phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Nội quy này được phổ biến đến các thành viên trong Tổ HTĐT, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của BQLKKT và niêm yết công khai tại các địa điểm trực hỗ trợ đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện Nội quy này, nếu có vướng mắc thì các thành viên trong Tổ phản ánh đến Tổ trưởng để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Từ khóa:

Top page Desktop