phat-dong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-nam-2023

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Article

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 147/UBND-NC phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực phát triển KTXH, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Chị thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng có hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KTXH năm 2023 theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào“Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”,... gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác do Tỉnh phát động.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác cải cách hành chính, phù hợp với tình hình thực tế; trọng tâm là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cụ thể hóa và bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KTXH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, lấy kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm, kiểm điểm, đánh giá vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông, có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố chủ động, tích cực làm tốt công tác phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến; quan tâm phát hiện mô hình mới tiêu biểu, điển hình tiên tiến là tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu,... Đồng thời, động viên, khích lệ các điển hình tiên tiên phấn đấu liên tục để trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội. Chủ động và thực hiện quyết liệt có hiệu quả trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giảm thiểu về tại nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng theo Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cục tại cuộc họp ngày Thường trực Ban chỉ đạo ngày 18/11/2022; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Kịp thời rà soát, điều chỉnh, ban hành các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, yêu cầu phải thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; lưu ý quan tâm khen thưởng người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, người công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023./.

BBT

Top page Desktop