quy-dat-tai-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep

Quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Article

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2008 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Sau khi rà soát, Ban quản lý khu kinh tế công bố quỹ đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế quản lý để các nhà đầu tư biết, đăng ký đầu tư, cụ thể:

1. Khu công nghiệp Hòa Bình, giai đoạn I: Đã lấp đầy 100%.

2. Khu Công nghiệp sao Mai: Đã giới thiệu địa điểm đầu tư và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho Công ty cổ phần Dược liệu và thực phẩm Măng đen.

3. Cụm công nghiệp Đắk La – huyện Đắk Hà.

(Có Bảng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch kèm theo).

 

Top page Desktop