thanh-lap-hoi-dong-tham-dinh-du-an-dieu-tra-xac-dinh-vung-han-che-khai-thac-nuoc-duoi-dat-tinh-kon-tum

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum.

Article

Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum

Theo đó thành viên Hội đồng gồm 27 thành viên, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là chủ tịch Hội đồng. Hội đồng thẩm định làm việc theo chế độ tập thể, quyết định bằng phiếu thông qua cuộc họp, xây dựng quy chế làm việc Hội đồng thẩm định, kế hoạch tổ chức thẩm định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ Dự án điều tra, xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Kon Tum theo quy định của pháp luật tài nguyên nước và pháp luật khác có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng Ban Quản lý)

Top page Desktop