thanh-lap-to-cong-tac-dac-biet-ve-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh

Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Thành lập Tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, Tổ trưởng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ phó là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên Tổ công tác là Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Chức năng của Tổ công tác

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác

1. Nhiệm vụ của Tổ công tác:

a) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan, tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân; chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

b) Chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

c) Đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.

d) Theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, địa phương; kịp thời khen thưởng, xử lý các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

2. Quyền hạn của Tổ công tác:

a) Yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương mình.

b) Mời lãnh đạo các cơ quan liên quan hoặc các tổ chức, hiệp hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Công ty ĐTPTHT

Top page Desktop