thong-bao-giam-muc-thu-phi-su-dung-cong-trinh-ket-cau-ha-tang-doi-voi-phuong-tien-ra-vao-cua-khau-trong-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thông báo giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày 27/10/2021, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (Công ty) ban hành Thông báo số 38/TB-Cty thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có phương tiện ra, vào cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y về việc giảm mức thu phí như sau:

1. Mức giảm:

Giảm 30% mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quy định tại mục I phần B (Phí thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng)  của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Công ty thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được biết, thực hiện.

Xem Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND tại đây!

Công ty ĐTPTHT

Top page Desktop