thong-bao-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao nhiệm vụ) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, dự án: Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (đợt 1), cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Cơ quan có tài sản đấu giá: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (địa chỉ: số 186 đường Ure thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

2. Thông tin tài sản bán đấu giá

- Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thuộc Khu đất dự án Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai (đợt 1) tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum gồm 104 thửa đất, tổng diện tích 23.207,1 m2.

- Vị trí Khu đất đấu giá: Khu đô thị - dịch vụ Sao Mai, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

- Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

3. Giá khởi điểm: Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất là 45.882.912.500 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, tám trăm tám mươi hai triệu, chín trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng).

(Chi tiết giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá theo phụ lục kèm theo)

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Tổ chức đấu giá tài sản được đánh giá, chấm điểm dựa theo 06 nhóm tiêu chí được quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tư pháp.

- Ban quản lý Khu kinh tế giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc được Ban quản lý Khu kinh tế ủy quyền triển khai công tác đấu giá quyến sử dụng đất) căn cứ vào các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để chấm điểm và xử lý các tình huống theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp.

(Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo)

4. Thành phần Hồ sơ đăng ký của tổ chức đấu giá

- Văn bản đề nghị tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá của tổ chức đấu giá phù hợp với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá;

- Một bộ hồ sơ về năng lực, kinh nghiệm uy tín của tổ chức đấu giá;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Bản photo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại mục 1 Phần V trong Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản kèm theo Thông báo này.

- Các tài liệu khác kèm theo Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức
đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của
các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi
do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6
Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 13 tháng 6 năm 2024.

- Hình thức và địa điểm nộp: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (số 186 đường Urê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản làm thành 03 bộ in bìa, đóng thành quyền để trong phong bì kín, có đóng dấu niêm phong.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện (hồ sơ gửi theo
đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 16 giờ 30 phút của ngày kết
thúc thông báo).

- Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không được lựa chọn.

- Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo để các tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Thông báo chi tiết và các phụ lục kèm theo tại đây.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop