thong-bao-thu-hoi-dat-mot-phan-dien-tich-dat-thuc-hien-du-an-nha-may-bot-giay-va-giay-tan-mai-kon-tum

Thông báo thu hồi đất một phần diện tích đất thực hiện Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum

Thông báo thu hồi đất một phần diện tích đất thực hiện Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum

Article

Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành thông báo số 382/TB-UBND về thông báo thu hồi đất một phần diện tích đất thực hiện Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum trong trường hợp chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật đất đai. Theo đó:

1. Vị trí đất: Khu công nghiệp Đăk Tô thuộc thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

2. Diện tích đất thu hồi: 997.361,3m2. Trong đó:

- Vị trí 1: Diện tích 876.750,3m2.

- Vị trí 2: Diện tích 120.611,0m2.

(Kèm theo sơ đồ trích lục vị trí đất thu hồi của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum lập ngày 16 tháng 12 năm 2021)

3. Loại đất đang sử dụng: Đất khu công nghiệp Đăk Tô để thực hiện Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum.

4. Lý do thu hồi đất: Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 trong trường hợp người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm giảm nhu cầu sử dụng đất theo  Kết luận Thanh tra số 2874/KL-CTUBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian kiểm tra, thống kê tài sản có trên đất thu hồi (nếu có): Sau 05 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

6. Thời gian thu hồi đất: Sau 30 ngày kể từ ngày có Thông báo thu hồi đất.

7. Kế hoạch di chuyển tài sản có trên đất thu hồi (nếu có): Sau khi có Quyết định thu hồi đất.

8. Các nội dung khác có liên quan:

- Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm công khai thông báo thu hồi đất theo đúng quy định; Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thống kê tài sản gắn liền với phần diện tích đất thu hồi (nếu có).

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Công ty Cổ phần Tân Mai Tây Nguyên có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện việc kiểm tra, thống kê tài sản gắn liền với phần diện tích đất thu hồi (nếu có).

Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai trả lại phần diện tích đất thu hồi theo Thông báo này và gửi bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp; Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai và Công ty cổ phần Tân Mai Tây Nguyên cung cấp hồ sơ liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư theo các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai - Kon Tum cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum để tổng hợp, rà soát, thực hiện các thủ tục về đất đai đối với phần diện tích đất còn lại của Dự án theo các quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo để các đơn vị, địa phương có liên quan và tổ chức sử dụng đất bị thu hồi đất biết, thực hiện.

Xem thông báo tại đây!

Phòng QLĐT

Top page Desktop