thong-bao-ve-viec-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-lao-dong-trong-kkt-cac-kcn

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KKT, các KCN

Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KKT, các KCN

Article

Căn cứ Văn bản Uỷ quyền số 624/GUQ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh.

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo: Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ “tiếp nhận thông báo về việc cho thôi việc đối với người lao động của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động”

Đề nghị các Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp khi cho người lao động thôi việc theo khoản 6 Điều 42 Bộ luật Lao động phải gửi thông báo về Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh theo địa chỉ: số 186 đường URE - Phường Duy Tân - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum để Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và xã hội theo quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo để các Doanh nghiêp, Cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum biết, triển khai thực hiện.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop