HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến cho tổ tức, cá nhân thực hiện Thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh. Để truy cập vào Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính của tỉnh vui lòng bấm vào đây: https://dichvucong.kontum.gov.vn/vi/trangchu

Danh mục TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 08/9/2023 UBND tỉnh ban hành quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 126 /QĐ-UBND ngày 29/2/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực đất đai có tổng số: 06 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 06 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2.

Thủ tục hành chính lĩnh vực lao động

Thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 20/01/2020; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực lao động có tổng số: 06 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 06 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 02 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3; cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4).

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thương mại quốc tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thương mại quốc tế ban hành kèm theo quyết định Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Lĩnh vực Thương mại quốc tế có tổng số: 06 thủ tục, trong đó 05 thủ tục được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 01 thủ tục được thực hiện tại BQLKKT và Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (ecosys.gov.vn) của bộ Công thương.

Trang thông tin điện tử BQKKT cung 06 thủ tục cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (ecosys.gov.vn) của bộ Công thương cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4)

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực Xây dựng có tổng số: 11 thủ tục, trong đó 08 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công, 03 thủ tục thực hiện tại BQLKKT. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư

Thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 21/02/2020, Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum; Quy trình nội bộ được thực hiện theo quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lĩnh vực đầu tư có tổng số: 28 thủ tục và được thực hiện tại trung tâm phục vụ hành chính công. Trang thông tin điện tử của BQLKKT (kkt.kontum.gov.vn) cung cấp 28 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 09 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Post

Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 201...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ Phát triển DNNVV về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017. Trong đó Quỹ Phát triển DNNVV thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung tại Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ; đồng thời Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017 (Chi tiết theo Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT gửi kèm).

Post

Luồng sinh khí mới tạo đà phát triến các doanh nghiệp Việt Nam

Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các Doanh nghiệp bằng những hành động và việc làm thiết thực. Kể từ năm 2016 tới nay Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 2 Hội nghị lớn gặp gỡ và đối thoại với các Doanh nghiệp.

Top page Desktop