tiep-tuc-chan-chinh-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-cac-cap

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Article

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 353/UBND-NC chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, theo đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1272/UBND-KTTH ngày 04 tháng 5 năm 2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, đặc biệt là trong giai đoạn từ nay đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức (Lưu ý phân công lãnh đạo và cán bộ, công chức có trách nhiệm trực, tiếp công dân, giải quyết công việc với người dân và doanh nghiệp tại trụ sở theo quy định).

Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủyban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, xử lý công việc;chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai;tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cáccơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực thi công vụ; tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai,tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng).

Top page Desktop