title

Văn bản quy phạm pháp luật về môi trường

Văn bản quy phạm pháp luật về môi trường

Article

Một số văn bản pháp lý về lĩnh vực môi trường

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Tải về

01

55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

23/06/2014

Tải về

02

18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015

Tải về

03

19/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2015

Tải về

04

26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

28/05/2015

Tải về

05

27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

29/05/2015

Tải về

06

35/2015/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

30/06/2015

Tải về

07

36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

30/06/2015

Tải về

Từ khóa:

Top page Desktop