to-chuc-cac-hoat-dong-tuyen-truyen-trong-thang-12-2023

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong tháng 12-2023

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong tháng 12-2023

Article

Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2094-CV/BTGTU, ngày 24-11-2023, trong tháng 12-2023 các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27-10-2023 của Bộ Chính trị “về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, tuy tố, xét xử, thi hành án ”; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Trung ương, địa phương năm 2023; tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25-10-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 27-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ “về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ ngời dân, doanh nghiệp”.

2. Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 (diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội). Trong đó, khẳng định vị trí, vai trò, sử mệnh lịch sử, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 12 kỳ Đại hội; những thành tựu, đóng gió nổi bật của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chứ Công đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

3. Tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (diễn ra ngày 15-17/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội). Tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn 2018-2023, đặc biệt là những kết quả quan trọng trong các phong trào thi đua yêu nước của nông dân như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, ây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 02-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI “về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đản và hệ thống chính trị năm 2023”; 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023 do Hội đồng bình chọn của tỉnh công bố; thông tin đối ngoại Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum.

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 12-2023; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2023); 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2023); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); 92 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931 – 12/12/2023).

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 81-CV/BTGĐUK, ngày 27-11-2023), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền theo đúng nội dung, hướng dẫn.

Top page Desktop