trien-khai-xay-dung-de-an-phan-cap-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh

Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Article

Thực hiện Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 06/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3167/UBND-TTHCC về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

Rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đạt mục tiêu phân cấp ít nhất 20% thủ tục hành chính. Phương án đề xuất phân cấp bao gồm: (i) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, phân cấp cho cấp tỉnh; (ii) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của cấp bộ phân cấp cho cấp tỉnh; (iii) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; (iiii) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện; (iiiii) Thủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp cho các phòng, ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính phải nêu cụ thể nội dung, lý do phân cấp đối với từng thủ tục hành chính; tên điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi và nội dung dự kiến sửa đổi; lợi ích mang lại;... . Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đề xuất phương án phân cấp về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan theo quy định.

BBT

Top page Desktop