uy-ban-nhan-dan-tinh-kon-tum-ban-hanh-quyet-dinh-thanh-lap-to-chuyen-vien-lien-hop

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên viên liên hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định thành lập Tổ chuyên viên liên hợp.

Article

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 578/QĐ-UBND về thành lập Tổ chuyên viên liên hợp (CVLH) giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Ắt-ta-pư ký ngày 26 tháng 10 năm 2022, Chính quyền tỉnh Sê-kông ký ngày 03 tháng 11 năm 2022, Chính quyền tỉnh Sa-la-van ký ngày 27 tháng 9 năm 2022 và Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc ký ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Theo đó Tổ trưởng Tổ CVLH là Giám đốc Sở Ngoại vụ; Tổ phó là lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; các Thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương: Nội vụ, Tư pháp, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Cao đẳng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Ngọc Hồi, Đăk Glei, Đăk Hà và thành phố Kon Tum; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh.

* Tổ chức, hoạt động của Tổ CVLH:

- Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên trong Tổ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Tổ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định hoặc theo yêu cầu.

- Sở Ngoại vụ là cơ quan thường trực của Tổ chuyên viên, được sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ chuyên viên.

* Nhiệm vụ của Tổ CVLH:

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chính quyền các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông và Sa-la-van giai đoạn 2022-2027; Kế hoạch số 3777/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Chăm-pa-sắc, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2023-2027.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp, Hội nghị luân phiên hàng năm, Hội nghị sơ kết cấp tỉnh, Hội nghị tổng kết cấp tỉnh theo quy định tại các Bản ghi nhớ về hợp tác đã ký kết với các tỉnh Nam Lào.

- Tổ chức các đoàn ra, đoàn vào thường niên theo hình thức luân phiên cấp Tổ Chuyên viên liên hợp tỉnh Kon Tum với Tổ Chuyên viên liên hợp các tỉnh Ắt-ta-pư, Sê-kông, Sa-la-van và Chăm-pa-sắc nhằm xúc tiến triển khai thực hiện các Bản ghi nhớ hợp tác song phương đạt hiệu quả.

Nguyễn Thanh Dao (Văn Phòng)

Top page Desktop