uy-ban-nhan-dan-tinh-phe-duyet-vi-tri-viec-lam-va-co-cau-vien-chuc-theo-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-ban-quan-ly-cua-khau-quoc-te-bo-y

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 22 tháng 03 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 134/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số vị trí việc làm của Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y là 17 vị trí, trong đó: Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 04 vị trí; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành: 03 vị trí; vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung: 08 vị trí; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 02 vị trí (Phụ lục I).

Đồng thời phê duyệt phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo từng vị trí việc làm của Ban quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Phụ lục II, III, IV, V).

Về cơ cấu ngạch viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của 02 nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chungcủa Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (phụ lục VI).

Trên cơ sở Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh:

- Căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được phê duyệt tại quyết định này, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ nội dung đề xuất vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được phê duyệt tại Quyết định này.

Đối với Sở Nội vụ: Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y được phê duyệt tại Quyết định này.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop