van-ban-quy-pham-phap-luat-ve-dat-dai

Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai

Article

Danh mục một số văn bản liên quan

STT

Tên thủ tục hồ sơ

Trích yếu nội dung

Ngày văn bản

Tải về

01

Luật số 45/2013/QH13

Luật đất đai

29/11/2014

Tải về

02

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

15/05/2014

Tải về

03

Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Quy định về giá đất

15/05/2014

Tải về

04

Nghị định 45/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền sử dụng đất

15/05/2014

Tải về

05

Nghị định 46/2014/NĐ-CP

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/05/2014

Tải về

06

Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

15/05/2014

Tải về

07

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

Quy định về khu giá đất

14/11/2014

Tải về

08

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

Quy định về hồ sơ địa chính

19/05/2014

Tải về

09

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

02/06/2014

Tải về

10

Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất;
định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

30/6/2014

Tải về

11

Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

30/06/2014

Tải về

12

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

27/01/2015

Tải về

13

Thông tư 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thông tư liên tịch Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

04/04/2015

Tải về

14

Thông tư 76/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

16/06/2014

Tải về

15

Thông tư 77/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

16/06/2016

Tải về

16

Thông tư 109/2014/TT-BTC

Hướng dẫn một số điều của Quyết định 72/2013/QĐ-TTg,
của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu

15/08/2014

Tải về

17

Quyết định số 1939/QĐ-BTC

Về việc đính chính thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

14/08/2015

Tải về

18

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND

Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

22/12/2014

Tải về

19

Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND

Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/12/2014

Tải về

20

Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

31/12/2014

Tải về

21

Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND

Quy định mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng
công trình ngầm và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

10/8/2015

Tải về

Top page Desktop