Post

Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024 của Thanh tra tỉnh, theo đó năm 2024 Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh tại 11/50 đơn vị, cụ thể: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông; Ủy ban nhân dân huyện ĐăkGlei; Sở Giao thông vận tải (trong đó Trung tâm đăng kiểm 01 người); Sở Y tế; Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; Sở Ngoại vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai; Ban Quản lý vườn Quốc gia Chư Mom Ray; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Post

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 năm 2024 với 6 trọng tâm, 12 nhiệm vụ

Ngày 05/01/2024 Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Post

Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục các hạn chế, khu...

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 4593/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 860-TB/TU ngày 30 tháng 10 năm 2023 và Văn bản số 3815/UBND-HTKT ngày 06 tháng 11 năm 2023. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Post

Một số điểm mới của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực kể từ ngà...

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 để thay thế Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

Post

Hàng loạt chính sách có hiệu lực trong tháng 1/2024

Các chính sách có hiệu lực liên quan đến kinh tế như: Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; sửa quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ…; liên quan đến xã hội như: chính sách về tuyển dụng lao động nước ngoài, đánh giá gia đình văn hóa, thực hiện quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự…

Post

UBND tỉnh ban hành Quyết định ủy quyền thu hồi đất

          Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 762/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể như sau:

Top page Desktop