Post

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiế...

Ngày 29/03/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 89/BC-BQLKKT về Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh (kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2022 đến 29/02/2024).. Nội dung cụ thể như sau:

Post

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 632/NQ-UBTVQH15, ngày 07/...

Ngày 03/04/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 93/BC-BQLKKT về Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 632/NQ-UBTVQH15, ngày 07/10/2022 của UBTVQH về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (kỳ báo cáo: Từ ngày 07/10/2022 đến 31/3/2024). Nội dung cụ thể như sau:

Post

Báo cáo tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, g...

Ngày 12/062024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 157/BC-BQLKKT về Báo cáo tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm năm 2024 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến 14/6/2024)

Post

tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyế...

Ngày 12/062024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 156/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Qúy II năm 2024 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/3/2024 đến 14/6/2024)

Post

tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyế...

Ngày 15/05/2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 128/BC-BQLKKT về tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tháng 5 năm 2024 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/4/2023 đến 14/5/2024)

Post

Tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyế...

Ngày 15/03/2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành báo cáo số 74/BC-BQLKKT về Tình hình thực hiện về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Qúy I năm 2024 (Kỳ báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024),

Post

Tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm tháng 05-2024

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (tại Văn bản số 2386-CV/BTGTU, ngày 25 tháng 04 năm 2024) và đề nghị của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (tại Văn bản số 102-CV/BTGĐUK, ngày 26 tháng 04 năm 2024), Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành các đoàn thể, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 05-2024, cụ thể như sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch ...

 Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm...

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 975/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch ...

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã  tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 133-KH/TU của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 02 điểm cầu (Hội trường trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Hội trường Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y).

Post

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đ...

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 898/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Top page Desktop