Post

V/v trả lời đơn của công dân

Ngày 20/4/2022 Ban Quản lý có văn bản số 356/BQLKKT-CTY trả lời Đơn xin xác nhận của Ông Hoàng Thái Sơn, thường trú thôn Măng Tôn,  Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản; mức thu lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 3 năm; tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022.

Post

Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2021

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số 02/TTr-VP ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum một số nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Thực hiện Văn bản số 912/TTr-NV3, ngày 09/11/2021 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng các tháng cuối năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo số 338/BC-BQLKKT, cụ thể như sau:

Post

Kết quả kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh n...

Ngày 27/10/2021 Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Báo cáo số 294/BC-BQLKKT về Thực hiện Kế hoạch số 2636/KH-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về Phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Post

Ban hành danh mục mã phí, lệ phí

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 4663/QĐ-KBNN về việc ban hành danh mục mã phí, lệ phí. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Top page Desktop