Post

Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp lu...

Ngày 19/10/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch số 75/KH-BQLKKT về Kế hoạch Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật  về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Post

Thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về lĩn...

Ngày 14/11/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1140/BQLKKT-XDTNMT Về việc thực hiện Kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai của các tổ chức được thuê đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Cụ thể như sau:

Post

Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Khởi

Ngày 10/10/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 895/BQLKKT-XDTNMT về việc Trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Thế Khởi. Sau khi xem xét Đơn xin đề nghị ngày 25/9/2022 của ông Nguyễn Thế Khởi, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:

Post

Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họ...

Thực hiện Văn bản số 3140/UBND-NNTN ngày 20/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Ngày 03/10/2022, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 959/BQLKKT-CTY về việc Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. Cụ thể như sau:

Post

Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp,...

Thực hiện Văn bản số 367/TTr-NV2, ngày 23/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc phối hợp chuẩn bị nội dung làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có Báo cáo số 154/BC-BQLKKT ngày 24/6/2022 về báo cáo Kết quả rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Cụ thể như sau:

Top page Desktop