Post

Báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, PCTN đến năm 2020 và Kế...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có báo cáo số 47/BC-BQLKKT ngày 25/2/2021 về Thực hiện Văn bản số 4640/UBND-NNTN ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐN...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 94/BQLKKT-CTY ngày 1/2/2021 về Thực hiện Văn bản số 333/UBND-NNTN ngày 27/01/2021 và Văn bản số 349/UBND-NNTN ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo như sau:

Post

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng n...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có công văn số 18/BQLKKT-CTY ngày 07/01/2021 về Thực hiện Văn bản số 4640/UBND-NNTN ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Post

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 946/BQLKKT-CTY ngày 11/12/2020 về Thực hiện Văn bản số 4499/UBND-NNTN ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Thông báo số 48/TB-MTTQ-UB ngày 24 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

Post

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra Doanh nghi...

Căn cứ Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số 02/TTr-VP ngày 25/3/2020 của Thanh tra tỉnh Kon Tum một số nội dung của Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục p...

Thực hiện Văn bản số 705/TTr-P4 ngày 7/9/2020 của Thanh tra tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cung cấp các số liệu về kết quả thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh như sau:

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Post

10 Luật có hiệu lực từ năm 2021

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố 10 luật đã được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, cụ thể: 

Post

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện từ 25/11;...là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020.

Post

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đề xuất về Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp...

Post

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi...

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 3695/KH-BTP về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020.

Post

Lấy ý kiến thẩm định dự án Kho chứa hàng Kon Tum

Ngày 08/10/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Kho chứa hàng Kon Tum” của Công ty Cổ phần thiết bị điện E- BRIGHT tại Khu I- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải ...

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định[1], Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý III năm 2020 tại BQLKKT tỉnh như sau:

 

[1] Theo Công văn số 815-CV/TU, ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; Công văn số 1397-CV/BNCTU, ngày 09/12/2019 của Ban Nội chính Tỉnh uỷ về việc xây dựng các báo cáo định kỳ.

Post

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13/7/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó có quy định về Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Một số chính sách có hiệu lực từ 1/7

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Không thu học phí học sinh tiểu học… là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7.

Post

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Từ ngày 1.7.2020, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam chính thức có hiệu lực. Luật quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, minh bạch trình tự, thủ tục quản lý xuất cảnh, nhập cảnh; bảo đảm tương thích, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Top page Desktop