Post

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ...

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BNV ngày 08 tháng 8 năm 2023 bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Thông tư số 12/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1/10/2023). Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 10 Thông tư sau đây:

Post

Nhiều luật, chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2023

Từ tháng 8/2023, nhiều luật, nghị định, thông tư quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; thông tư về cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh cá nhân..

Post

Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở

Ngày 26/6/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 10/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Post

Báo cáo số 140/BC-BQLKKT về kết quả công khai kết luận, kết quả xử ...

Thực hiện Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng/Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số 01/TTr-VP ngày 02/3/2020 của Thanh tra tỉnh về việc công khai và báo cáo kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng.

Post

Báo cáo số 94/BC-BQLKKT về kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết đi...

Thực hiện Kế hoạch 491/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTBNV ngày 05/01/2023 của Thanh tra Bộ Nội vụ; Văn bản số 545/SNV- CCVC ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ về việc trích sao Kết luận số 09/KL-TTBNV ngày 05/01/2023 của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Post

Báo cáo số 139/BC-BQLKKT về Tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra,...

Thực hiện Kế hoạch số 803/KH-UBND, ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 285/TTr-NV3 ngày 19/4/2023 của Thanh tra tỉnh về việc hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2022 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Top page Desktop