thong-bao-ve-viec-ngung-tiep-nhan-cac-ho-so-thu-tuc-ve-moi-truong-doi-voi-cac-du-an-dau-tu-vao-kkt-kcn

Thông báo về việc ngừng tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư vào KKT. KCN

Thông báo về việc ngừng tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư vào KKT. KCN

Article

Ngày 04/9/2019, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo số 62/TB-BQLKKT về việc ngừng tiếp nhận các hồ sơ, thủ tục về môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Đăk La.

Ngày 13/5/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 40/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ 01/7/2019).

Theo đó, tại điểm 3, Khoản 5([1]) và Khoản 12([2]), Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP không ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Vì vậy, kể từ ngày 01/9/2019, Ban quản lý Khu kinh tế không tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên đối với các dự án đầu tư thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La.

Các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến môi trường trường đề nghị nộp hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường: Do Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

2. Hồ sơ đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường :

- Hồ sơ các dự án đầu tư thực hiện tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y: Do UBND huyện Ngọc Hồi giải quyết;

- Hồ sơ các dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp Hòa Bình, Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), Khu công nghiệp Sao Mai: Do UBND thành phố Kon Tum giải quyết;

- Hồ sơ các dự án đầu tư thực hiện tại Cụm công nghiệp Đăk La: Do UBND huyện Đăk Hà giải quyết.

- Hồ sơ các dự án thuộc diện phải đăng ký xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ và dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều 32 Luật bảo vệ môi trường: Do Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo để các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân biết./.

 

([1]) “3. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục III Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trừ các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh;

b) Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này”.

([2]) “12. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

“Điều 19. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại Phụ lục IV Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 32 Luật bảo vệ môi trường;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này, trừ các đối tượng quy định tại điểm a khoản này”.

N.H

Top page Desktop