to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-lam-cho-the-gioi-sach-hon-nam-2021-tai-kkt-kcn

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại KKT, KCN.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 tại KKT, KCN.

Article

Thực hiện văn bản số 3376/UBND-NNTN ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai Công văn số 5727/BTNMT-TTTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Ngày 22/9, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 900/BQLKKT-XDTNMT về tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021. Theo đó, Ban quản lý Khu kinh tế đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các KCN thực hiện:

1. Treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở làm việc hoặc trụ sở cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021. Nội dung khẩu hiệu:“Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”;

2. Tăng cường thực hiện công tác thực hiện các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; rà soát các mạng lưới thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại; chú trọng đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải phát sinh đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường;

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý  thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường.Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021;

4. Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực cơ sở, chăm sóc, trồng mới cây xanh xung quanh theo đúng cam kết hoặc quy định tại các hồ sơ môi trường đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; Khuyến khích các chủ doanh nghiệp có dự án đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Kon Tum tham gia, vận động đầu tư các nguồn hỗ trợ tài chính hợp pháp để đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường; tiến hành quản lý nội quy trong công tác bảo vê môi trường tại cơ sở sản xuất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc thải chất thải ra môi trường.

Phòng KHTH

Top page Desktop