triẻn-khai-cac-hoat-dong-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-ve-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-2024

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Article

Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm được phát động từ năm 1998 nhằm nâng cao nhận thức của người dân, các cấp, các ngành về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng và làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Năm 2024, chủ đề Tuần lễ Nước sạch và Vệ sinh môi trường là “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 29 tháng 4 năm 2024 đến 06 tháng 5 năm 2024 và có thể kéo dài đến Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2024.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn số 2412/BNN-TL ngày 03 tháng 4 năm 2024 về triển khai hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân dân tỉnh tại Văn bản số 1237/UBND-KTN ngày 10 tháng 4 năm 2024 về việc tổ chức hướng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử cơ quan hướng dẫn triển khai một số nội dung hưởng ứng các hoạt động như sau:

- Treo biểu ngữ, đăng tải chủ đề, thông điệp “Nhiệt liệt Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 tại Trụ sở cơ quan, Trụ sở các đơn vị trực thuộc, trên Bảng điện tử tại Cửa khẩu, trên Trang thông tin điện tử của cơ quan (kkt.kontum.gov.vn) và Trang mạng xã hội ZALO Official Account “Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum”.

- Tổ chức truyền thông trên các Trang mạng xã hội (ZALO, FACEBOOK…), trên website của cơ quan hoặc theo hình thức trực tiếp, trực tuyến, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của công chức, viên chức, lao động và cộng đồng dân cư về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

- Huy động sự tham gia của công chức, viên chức, lao động cơ quan, đơn vị tích cực tham gia bảo vệ môi trường, bảo quản, sử dụng tiết kiệm nước sạch tại đơn vị và tại cộng đồng dân cư nơi cư trú.

- Phối hợp cổ động toàn dân ra quân tổng vệ sinh, duy tu, bảo dưỡng các công trình cấp nước, vệ sinh; tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường, nguồn nước cũng như tham gia giám sát, quản lý, sử dụng công trình hiệu quả và bền vững.

- Tham gia, phối hợp cùng với các cấp, ngành triển khai tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại hộ gia đình và địa bàn công cộng.

- Tham gia tổng vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới”.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop