trien-khai-thuc-hien-cong-tac-bao-ve-moi-truong-tai-kkt-cac-kcn

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại KKT, các KCN

Triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại KKT, các KCN

Article

Thực hiện các quy định về Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong BVMT; Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Để thực hiện tốt công tác BVMT hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tuyên truyền về pháp luật BVMT đến các cơ sở sản xuất trong KKT, KCN và ban hành các văn bản đôn đốc, triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện Ban quản lý Khu kinh tế đã phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nơi có KKT, KCN tổ chức các đợt kiểm tra về công tác BVMT trong KKT, KCN; Đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT…

Nhờ đó, nhận thức về công tác BVMT của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các KKT, KCN ngày càng được nâng cao. Đã chỉ đạo Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, hóa chất; xây dựng phương án BVMT tại KCN Hòa Bình áp dụng đối với các KCN đang hoạt động theo quy định; xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và đấu nối với các doanh nghiệp để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.

Kết quả: Dựa trên kết quả quan trắc từ dữ liệu hệ thống quan trắc tự động liên tục cho thấy giá trị của các thông số đều đạt giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT. Chất thải rắn phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của các cơ sở sản xuất được các doanh nghiệp phân loại, hợp đồng với các đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.  Tại KCN Hòa Bình đã xây dựng nhà chứa chất thải rắn sinh hoạt cho toàn KCN Hòa Bình với diện tích 150 m2. Đa phần các doanh nghiệp phát sinh khí thải đều có hệ thống xử lý riêng như lắp đặp hệ thống ống khói cao để giảm thiểu ảnh hưởng, lắp đặt hệ thống phun sương và bể hấp thụ khói bụi để xử lý.

Nhìn chung các cơ sở nằm trên địa bàn các KCN, KKT đã thực hiện, chấp hành tốt công tác BVMT tại chỗ, đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, chưa thấy dấu hiệu cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các cơ sở đầu tư vào KCN và KKT đa phần là những doanh nghiệp công nghiệp nhẹ, giản đơn, phát thải khí thải, nước thải không lớn, trong thời gian qua chưa thấy các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Một số doanh nghiệp phát tán bụi, khói... đã được phát hiện và khắc phục kịp thời. Chất lượng môi trường tương đối tốt, nằm trong tầm kiểm soát, các vụ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng chưa xảy ra, chưa phát hiện tình trạng diễn biến chất lượng môi trường năm sau phức tạp hơn năm trước.

Hiện nay, trong công tác quản lý môi trường còn một số hạn chế, khó khăn như: Kinh phí bố trí cho công tác BVMT còn hạn chế; công tác kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chưa thường xuyên; việc báo cáo về công tác BVMT của các cơ sở sản xuất tại KKT, các KCN đến Ban quản lý Khu kinh tế chưa được đầy đủ và kịp thời gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý trong công tác bảo vệ môi trường.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian đến Ban quản lý Khu kinh tế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về BVMT tới cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, các đơn vị và các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn KKT, KCN nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện các quy định về BVMT; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BVMT; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác BVMT trong KKT, KCN; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về BVMT; nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, điều chỉnh các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế công tác BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các quy định về cơ chế báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các cơ sở không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời; tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng BVMT của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm góp phần nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trong KCN, KKT./.

Phòng Quản lý XDTNMT

Top page Desktop