ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-de-an-“xa-hoi-hoa-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-va-tro-giup-phap-ly-giai-doan-2012-2016”-den-nam-2021

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021

Article

Nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017-2021” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1872/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 47/KH-BQLKKT của BQLKKT tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-BQLKKT về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 2664/KH-UBND, ngày 03/10/201 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

Xem Kế hoạch tại đây!

Văn phòng

Top page Desktop