cham-dut-hoat-dong-dau-tu-du-an-xay-dung-kho-chua-hang-cua-cong-ty-tnhh-go-phuc-nhan

Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Xây dựng kho chứa hàng của Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân

Chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Xây dựng kho chứa hàng của Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân

Article

Ngày 30/6/2022 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông báo số 32/TB-BQLKKT về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đầu tư Xây dựng kho chứa hàng của Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân, cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: XÂY DỰNG KHO CHỨA HÀNG

- Quyết định chủ trương đầu tư số 128/QĐ-BQLKKT  ngày 29/10/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Quyết định số chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 54/QĐ-BQLKKT ngày 24/05/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tếtỉnh Kon Tum; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1116 486 571 cấp lần đầu ngày 29/10/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 05/01/2021, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 24/05/2022 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp.

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: CÔNG TY TNHH GỖ PHÚC NHÂN

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số 6101197716 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 13/11/2015, đăng kí thay đổi lần 4 ngày 30/7/2019.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân có trách nhiệm:

- Nộp lại Quyết định chủ trương đầu tư số 128/QĐ-BQLKKT ngày 29/10/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum, Quyết định số chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 54/QĐ-BQLKKT ngày 24/05/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1116 486 571 cấp lần đầu ngày 29/10/2020, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 05/01/2021, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 24/05/2022 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp (bản gốc); 

- Thanh lý Hợp đồng thuê đất số 16/HĐ-TĐ ngày 24/3/2021 ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty TNHH gỗ Phúc Nhân; Nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CT 05111 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 08/4/2021 (Bản gốc);

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop