quyet-dinh-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-dong-thoi-chap-thuan-nha-dau-tu-doi-voi-du-an-trong-khu-cong-nghiep-hoa-binh-thanh-pho-kon-tum

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án trong Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum

Article

Ngày 04 tháng 3 năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy gia công kính cường lực và sản xuất các cấu kiện sắt của CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHƯỚC KON TUM tại Lô C4C, Khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu dự án: Đầu tư Nhà máy gia công kính cường lực, cấu kiện nhôm, sắt, inox, nhựa lõi thép, ....

Quy mô dự án: Diện tích đất sử dụng: 6.435 m2; Diện tích xây dựng: 2.343,6 m2, mật độ xây dựng: 36,4%.

Vốn đầu tư của dự án: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng), trong đó:  Vốn góp của nhà đầu tư: 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 100%/ tổng vốn đăng ký đầu tư.

Thời hạn thực hiện dự án: 33 năm 9 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (đến ngày 07/12/2057)

Địa điểm thực hiện dự án: Lô C4C - khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tiến độ thực hiện dự án: Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư: đến trước ngày 30/9/2024; Tiến độ khởi công xây dựng các hạng mục công trình: Hoàn thành trước ngày 30/12/2024; Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: trước ngày 01/01/2025.

Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính; khoáng sản và các quy định khác có liên quan;

- Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện các thủ tục về xây dựng công trình theo quy định trước khi triển khai dự án đầu tư.

- Dự án phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ nêu tại Quyết định mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư;

- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH1.

Căn cứ Quyết định trên, giao các đơn vị chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp và hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,… theo đề nghị của nhà đầu tư, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng tiến độ và các nội dung đã cam kết.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop