chap-thuan-chu-truong-dau-tu-dong-thoi-chap-thuan-nha-dau-tu-du-an-nha-may-san-xuat-be-tong-va-che-bien-vat-lieu-xay-dung-bao-son

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn

Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn

Article

Ngày 01/3/2024, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành quyết định số 17/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn tại lô C2A - khu công nghiệp Hòa Bình cho Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum.

Mục tiêu dự án: Sản xuất bê tông thương phẩm.

Quy mô dự án: Diện tích đất sử dụng: 14.126 m2; diện tích xây dựng: 6.443,8 m2.

Tổng mức vốn đầu tư của dự án: 13.048.309.000 đồng.

Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, hoạt động: Ngày 01/01/2025.

Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư:

- Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư;

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, lao động, nghĩa vụ tài chính; khoáng sản và các quy định khác có liên quan;

- Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường năm 2020; thực hiện các thủ tục về xây dựng công trình theo quy định trước khi triển khai dự án đầu tư.

- Dự án phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

- Nếu nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, không thực hiện dự án hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ nêu tại Quyết định mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư;

- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH1.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư có trách nhiệm thu mua nguyên liệu như cát, đá,... tại các mỏ khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác theo đúng quy định và đã được chứng nhận hợp quy cho sản phẩm theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Đào Nguyên Hòa - Phòng Quản lý đầu tư.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop