cham-dut-hoat-dong-du-an-khach-san-duong-minh-chau-cua-cong-ty-co-phan-duong-minh-chau

Chấm dứt hoạt động dự án Khách sạn Dương Minh Châu của Công ty cổ phần Dương Minh Châu

Chấm dứt hoạt động dự án Khách sạn Dương Minh Châu của Công ty cổ phần Dương Minh Châu

Article

Ngày 24/8, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 57/TB-BQLKKT thông báo chấm dứt hoạt động dự án Khách sạn Dương Minh Châu của Công ty Cổ phần Dương Minh Châu, cụ thể như sau:

1. Thông tin về dự án:

- Tên dự án: KHÁCH SẠN DƯƠNG MINH CHÂU

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2218 734022 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu, ngày 22 tháng 12 năm 2014; Chứng nhận thay đổi lần thứ 1, ngày 01 tháng 11 năm 2016;            

- Tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty Cổ phần Dương Minh Châu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0102971297 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

Đăng ký lần đầu: ngày 13 tháng 10  năm 2008.

Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 12 tháng 08  năm 2014.

- Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày 06 tháng 8 năm 2021

2. Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Dương Minh Châu) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

3. Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Dương Minh Châu có trách nhiệm:

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc) dự án Khách sạn Dương Minh Châu cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết Thông báo tại đây!

Hoàng Văn Kiều - Phòng QLĐT

Top page Desktop