cham-dut-hoat-dong-du-an-xay-dung-nha-may-san-xuat-be-tong-thuong-pham-va-gach-khong-nung-polymer-khoang-tong-hop

Chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung Polymer khoáng tổng hợp

Chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung Polymer khoáng tổng hợp

Article

Ban quản lý Khu kinh tế vừa ban hành Thông báo số 13/TB-BQLKKT ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung Polymer khoáng tổng hợp.

Theo đó, chấm dứt chấm dứt hoạt động dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung Polymer khoáng tổng hợp của Công ty TNHH NNB Kon Tum, tại lô D3 - khu công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: Từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.

Lý do chấm dứt hoạt động: Nhà đầu tư (Công TNHH NNB Kon Tum) quyết định chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

Trách nhiệm của nhà đầu tư: Công ty TNHH NNB Kon Tum có trách nhiệm:

- Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6505140333 (bản gốc) dự án Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung Polymer khoáng tổng hợp cho Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum;

- Thực hiện các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và các nghĩa vụ khác (nếu có) theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động.

- Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem thông báo tại đây!

Phòng QLĐT.

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop