chap-thuan-chu-truong-dau-tu-doi-voi-du-an-kho-chua-hang-va-nha-may-san-xuat-che-bien-cop-pha-xay-dung-tai-kcn-hoa-binh

Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Kho chứa hàng và nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại KCN Hòa Bình

Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Kho chứa hàng và nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại KCN Hòa Bình

Article

Ngày 29/3, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-BQLKKT về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Kho chứa hàng và nhà máy sản xuất, chế biến cốp pha xây dựng tại lô D4, KCN Hòa Bình của Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum.

Mục tiêu của dự án đầu tư là sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Công suất thiết kế 2.000 m3 cốp pha xây dựng/năm.

Diện tích đất sử dụng: 11.591 m2.

Vốn đầu tư của dự án: 6.000.000.000 đồng.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động: Đến Quý II năm 2023.

 Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nếu Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum không hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thực hiện chậm tiến độ so với tiến độ đăng ký đầu tư mà không có lý do hợp lý, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trên, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

Công ty TNHH MTV Ngọc Phú Kon Tum thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

Phòng QLĐT

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop