dieu-chinh-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-doi-voi-du-an-xay-dung-va-kinh-doanh-kho-ngoai-quan-kho-nhap-cua-cong-ty-co-phan-hoang-anh-gia-lai

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án Xây dựng và kinh doanh Kho ngoại quan (Kho Nhập) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án Xây dựng và kinh doanh Kho ngoại quan (Kho Nhập) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Article

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ nhất đối với dự án Xây dựng và kinh doanh Kho ngoại quan (Kho Nhập) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Ngày 14 tháng 3, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ nhất đối với dự án Xây dựng và kinh doanh Kho ngoại quan (Kho Nhập) của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Mã số dự án 0757383657 được cấp lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 2015. Đại diện pháp luật bởi ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Công ty. Địa điểm thực hiện tại vị trí Lô KH2, khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Diện tích đất dự kiến sử dụng: 39.134 m2. Tổng vốn đăng ký đầu tư 51,559 tỷ đồng. Được đăng ký điều chỉnh nội dung như sau:

1. Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án: Thời hạn hoạt động dự án 46 năm 8 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất.

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án: Qúy III năm 2019

- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ Qúy I năm 2020

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0757383657 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp ngày 25 tháng 11 năm 2015. 

Phòng QLĐT 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop