don-doc-cac-doanh-nghiep-trien-khai-du-an-dau-tu-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y-cac-khu-cong-nghiep-cum-cong-nghiep-dak-la

Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La

Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La

Article

Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 14/02, Ban quản lý Khu kinh tế đã ban hành Văn bản gửi các doanh nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Đăk La.

Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu, cụm công nghiệp được giao quản lý, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các nhà đầu tư đã được giới thiệu đất để thực hiện các thủ tục đầu tư cần sớm hoàn tất các thủ tục để được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định. Trường hợp hết thời hạn tại Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư, các nhà đầu tư vẫn chưa triển khai các thủ tục đầu tư mà không có lý do chính đáng, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ thông báo hết hiệu lực của Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư và giới thiệu đất cho nhà đầu tư khác.

2. Các nhà đầu tư đã được thuê đất, được cấp giấy phép xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đăng ký đầu tư. Trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do chính đáng, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai.

3. Đối với các dự án đã dừng hoạt động, đề nghị các nhà đầu tư cần có giải pháp để sớm hoạt động trở lại, kể cả chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đối với các dự án sản xuất chế biến gỗ, nhà đầu tư phải đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp. Trường hợp khó khăn, cần thiết phải chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác thì liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn, giải quyết. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện các biện pháp đưa dự án vào hoạt động, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ kiên quyết thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật.

Văn bản đề nghị các nhà đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện dự án của đơn vị mình, trong đó xác định cụ thể các nội dung cần thực hiện và thời gian hoàn thành như sau:

- Xác định nội dung, thời gian hoàn thành các bước thủ tục đầu tư (đối với dự án đã được giới thiệu đất);

-  Xác định nội dung, thời gian triển khai xây dựng công trình, thời gian hoàn thành công trình đưa dự án vào hoạt động (đối với dự án đã được thuê đất, cấp giấy phép xây dựng); 

- Xác định các giải pháp và thời gian đưa dự án tiếp tục hoạt động (đối với dự án đã dừng hoạt động).

Thời gian các nhà đầu tư hoàn thành bản kế hoạch và gửi về Ban quản lý Khu kinh tế chậm nhất là ngày 15/3/2019 để theo dõi và có hướng giải quyết. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý Khu kinh tế sẽ thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện của nhà đầu tư, đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chương trình của UBND tỉnh đã ban hành nêu trên.

5. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai một số nội dung sau:

- Đề nghị Công ty báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy Tân mai và đầu tư Khu công nghiệp Đăk Tô đến thời điểm hiện nay theo tiến độ cam kết đã được UBND tỉnh thống nhất; báo cáo cần đánh giá cụ thể những khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án; đồng thời xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết, kể cả đề xuất phương án thay đổi, chuyển nhượng Dự án đầu tư (nếu có).

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên; theo chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án của Công ty. Trường hợp Công ty không tiếp tục triển khai dự án hoặc triển khai chậm so với tiến độ đã cam kết, Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng để báo cáo tham mưu UBND tỉnh thực hiện giải quyết tình trạng của Dự án theo đúng chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên.

- Thời gian Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai gửi báo cáo và kế hoạch thực hiện dự án Nhà máy Bột giấy và Giấy Tân mai và đầu tư Khu công nghiệp Đăk Tô năm 2019 về Ban quản lý Khu kinh tế để theo dõi và báo cáo UBND tỉnh có hướng giải quyết chậm nhất là ngày 15/3/2019.

Xem Văn bản số 81/BQLKKT-XDTNMT, Văn bản số 82/BQLKKT-XDTNMT, Văn bản số 84/BQLKKT-XDTNMT tại đây!

BBT tổng hợp

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop