ke-hoach-ra-soat-danh-gia-thu-tuc-hanh-chinh-nam-2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Article

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh trong năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của tỉnh, của BQLKKT tỉnh.

- Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan không cần thiết, không phù hợp; thực hiện tốt thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Yêu cầu:

- Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

- Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

II. PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Phạm vi rà soát, đánh giá: Các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Đối với các thủ tục hành chính chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh (trong các lĩnh vực công thương, lao động, xây dựng, tài chính), BQLKKT tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng triển khai công tác rà soát, đánh giá.

Tập trung rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện lớn liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì BQLKKT tỉnh chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Nội dung rà soát, đánh giá: Việc rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và sử dụng Phụ lục VII, VIII, IX để rà soát, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Phòng QLĐT

Top page Desktop