quyet-dinh-thu-hoi-dat-cua-cong-ty-tnhh-mtv-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-nong-lam-nghiep-dong-duong-tai-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 83/QĐ-BQLKKT ngày 06/10/2022 về Quyết định Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Cụ thể:

Quyết định thu hồi diện tích 27.512 m2 đất Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương thuê tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 77/QĐ-BQLKKT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum). Lý do thu hồi:

- Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và Đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương đã có Quyết định chấm dứt hoạt động dự án Kho chứa hàng[1] và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã có Thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Kho chứa hàng tại Lô TM29 - Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum[2];

- Thu hồi đất theo quy định tại Khoản  1  Điều  3  Nghị  định  số 148/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/10/2022

Tải quyết định tại đây

Ban biên tập trang thông tin điện tử

 

[1] Tại Quyết định số 02/QĐ-Cty ngày 20 tháng 6 năm 2022

[2] Tại Thông báo số 33/TB-BQLKKT ngày 30 tháng 6 năm 2022

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop